Vedtægter

Vedtægter for Erfagruppen for bogførings- og regnskabsvirksomheder :

 

§ 1. Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er ”Erfagruppen”, med undertitlen ”for bogførings- og regnskabsvirksomheder”.

 

Stk. 2.  Foreningens hjemsted er formandens adresse.

 

§ 2. Formål

 

Foreningens formål er:

at etablere og udbygge et fagligt netværk for foreningens medlemmer 

at skabe et trygt miljø for erfaringsudveksling

at formidle faglige kurser og foredrag til medlemmerne

at formidle fagligt relevante rabataftaler til medlemmerne 

at tilbyde mulighed for en fortsat servicering af medlemmets kunder i tilfælde af sygdom mv. herunder at sikre medlemmets tilbagevenden til kunden.

 

§ 3. Medlemmer

 

Som medlem kan maximalt optages 20 bogførings- og regnskabsvirksomheder, der:

er registeret i et land i EU som erhvervsvirksomhed

er aktivt erhvervsdrivende

har maximalt 3 medarbejdere inklusive indehaveren


Medlemmet repræsenteres alene af virksomhedens indehaver(e) eller ved virksomheder i selskabsform af virksomhedens direktion.

 

Stk. 2.  Generalforsamlingen kan dispensere fra reglerne i stk. 1.

 

§ 4. Optagelse

 

Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til formanden på mail.

 

Stk. 2.  Forslag til optagelse af et nyt medlem, forelægges foreningens medlemmer der kan gøre indsigelser. 

 

Stk. 3.  Forinden optagelse i foreningen skal ansøgeren underskrive en erklæring om overholdelse af foreningens vedtægter, herunder de vedtagne kollegiale og etiske regler, samt have deltaget i et erfamøde som gæst.

 

Stk. 4. Såfremt der ikke er plads i foreningen til nye medlemmer kommer ansøgere på en venteliste.


Stk. 5. Hvis en anmodning om optagelse afvises, har ansøgeren ikke krav på begrundelse for afvisningen.

 

 

Kapitel 2

 

§ 5. Generalforsamling

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, på hvilken ethvert fremmødt medlem har én stemme.

 

Stk. 2. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i november måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel ved mail til hvert enkelt medlem bilagt:

Dagsorden

Årsregnskabet

Indkomne forslag i henhold til § 5, stk. 4 pkt. 5 

Forslag til mødeplan for det kommende år 

Forslag til budget


Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 5 medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af motiveret dagsorden. Finder generalforsamlingen sted på medlemmernes opfordring, skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget opfordringen.

 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent,

Valg af referent og 2 stemmetællere

Debat om året der er gået

Godkendelse af årsregnskabet

Indkomne forslag

Debat om det kommende års aktiviteter

Vedtagelse af budget for det kommende år

Valg af formand

Valg af sekretær

Valg af kasserer

Valg af andre tillidsposter

Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest 15. oktober

 

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk. 7. Afgørelser træffes, hvor ikke andet er vedtaget i medfør af nærværende vedtægt, ved simpel stemmeflerhed.

 

Stk. 8. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 3 medlemmer forlanger dette, samt ved personsager.

 

Stk. 9. Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter, kollegiale og etiske regler kræves, at mindst 2/3 af afgivne stemmer er for ændringerne. 

 

Stk. 10. Til vedtagelse af ophævelse af foreningen kræves, at mindst 9/10 af de afgivne stemmer er for ophævelsen, ligesom vedtagelsen derefter og atter med 9/10 af de afgivne stemmer for ophævelsen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter vedtagelsen har fundet sted første gang.

 

Stk. 11. Denne sidste generalforsamling træffer samtidig beslutning om, hvilken almen velgørende organisation foreningens midler skal tilfalde.  Denne beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

Stk. 12. Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der underskrives af dirigenten, og udsendes til medlemmerne.

 

§ 6. Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte tillidsposter.

 

Bestyrelsens opgaver er at drive foreningen mellem møderne, herunder

at vedligeholde foreningens webforum

at vedligeholde medlemslister og venteliste

at følge op på de mødeansvarliges arbejde

at følge op på medlemmer der ikke møder op

at forestå den daglige drift af foreningen

 

§ 7. Økonomi

 

Foreningens økonomiske grundlag fremkommer i det af generalforsamlingen vedtagne budget, der også indeholder kontingentets størrelse. 

 

Stk. 2.  Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening

 

Stk. 3.  Prokura kan meddeles af formanden, sekretæren og kassereren i forening.

 

Stk. 4.  Intet medlem har noget krav på foreningens formue, og for foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. 

 

Stk. 5.  Kontingentet betales helårligt i henhold til faktura fra foreningen inden d. 15. december. Indbetaling af ekstraordinært kontingent forfalder i henhold til faktura fra foreningen pr. netto 10 dage fra fakturadato.

 

Stk. 6.  Ved for sent indbetalt kontingent opkræves et rykkergebyr, hvis størrelse årligt fastsættes af generalforsamlingen

 

 

§ 8. Regnskabet

 

Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

 

Stk. 2. I forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af regnskabet skal medlemmer have adgang til bilagsmateriale mv. 

 

 

§ 9. Erfamøder

 

Foreningens faste aktivitet er erfamøder som afholdes løbende over året. Hvert år på generalforsamlingen vedtages, under punktet ’ Debat om det komende års aktiviteter’ mødeplanen for det kommende år, og der udpeges 2 mødeansvarlige for hvert møde.

 

Stk. 2.  De mødeansvarlige skal forestå planlægning og afholdelse af mødet. Herunder koordinering af tilmelding, finde lokaler, arrangere bespisning samt udarbejde diskussionsoplæg, finde foredragsholder eller lign.

 

Stk. 3.  Udgifter i forbindelse med møderne kan kun afholdes efter aftale med kassereren.

 

Stk. 4. Med mindre andet er særskilt nævnt i en invitation er alene medlemmet berettiget til fremmøde.

 

Stk. 5. Såfremt der i indkaldelsen til et erfamøde gives tilladelse til at gæster kan deltage på mødet kan: 

yderligere personer fra medlemsvirksomheder deltage som gæst 

de på ventelisten optagne virksomheder deltage som gæster

 

Stk. 6. Gæster betaler en gæstepris, som fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

§ 10. Udmeldelse

 

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til formanden.

 

Stk. 2.  Et medlem, der udtræder af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af betalt kontingent eller på andel i foreningens formue.

 

Stk. 3.  Efter udtræden, uanset årsagen, må medlemmet ikke benytte foreningens logo eller på anden måde tilkendegive nogen form for tilknytning til foreningen.

 

 

 

§ 11. Eksklusion

 

Et medlem kan ekskluderes fra foreningen, såfremt medlemmet: 

Overtræder foreningens vedtægter, herunder de vedtagne kollegiale og etiske regler.

Har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger over for foreningen. 

Trods påkrav ikke efterlever sin pligt til at besvare henvendelser fra foreningen. 

Mister rådighed over sit bo.

Ikke længere opfylder betingelserne i § 3 stk. 1 nr. 1. 

Umyndiggøres eller sættes under lavværgemål.

Ved dom findes skyldig i en handling, der er uværdig for fagligheden 

Er i restance med kontingent eller gebyrer.

Udebliver fra 3 møder inden for et år, uden at melde afbud.

Undlader at opfylde sine forpligtelser som mødeansvarlig

 

Stk. 2.  For medlemmer, der ekskluderes, er reglerne i § 10, stk. 2 og 3 ligeledes gældende.

 

Stk. 3.  En beslutning om eksklusion af et medlem, skal af formanden forelægges medlemmet, således at medlemmer har mulighed for at kommentere forslaget, herefter bringes forslaget op på et erfamøde, hvor de fremmødte medlemmer konstaterer hvorvidt en eksklusion er berettiget. 

 

Stk. 4. Uanset de i stk. 1 nævnte regler, kan et medlem ekskluderes på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte stemmer. Forslag om eksklusion fremsættes og behandles som "Indkomne forslag" til behandling på den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 5.  En af et erfamøde foretaget eksklusion kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling. Anken fremsættes og behandles som "Indkomne forslag" til behandling på den ordinære generalforsamling.

 

 

 

Kollegiale og etiske regler


Ved ordene medlem og kollega forstås et medlem af foreningen.


§ 11 Indbyrdes håndtering af kunder


Får et medlem tilbudt arbejde, der hidtil har været udført af en kollega, har medlemmet pligt til, inden arbejdet påbegyndes, at rette henvendelse til kollegaen om kunden.

Stk. 2.  Et medlem, der fratræder et hverv, har ret til at meddele den kollega, der tiltræder, grunden til sin fratræden. 

Stk. 3.  Får et medlem tilbudt en specialopgave hos en kollegas kunde, bør medlemmet underrette kollegaen før arbejdet påbegyndes. 

Stk. 3.  Et medlem må ikke forsøge at sikre sig kollegers opgaver ved at tilbyde sin tjeneste til honorarer, som ligger under medlemmets sædvanlige beregning for tilsvarende opgaver.

Stk. 4. Hvis et medlem skal udtale sig om et af en kollega udført arbejde, skal denne

udtalelse være skriftlig og saglig, samt forelægges den pågældende kollega, forinden udtalelsen endeligt afgives, så den kollega, som udtalelsen vedrører, får mulighed for imødegåelse.

Stk. 5.  Et medlem må ikke rette henvendelse til en syg eller afdød kollegas kunder om

overtagelse af arbejdet, medmindre tilladelse er givet af bestyrelsen eller boet.

Stk. 6. Henvises kunder til et medlem på grund af en kollegas sygdom eller dødsfald, må medlemmet ikke overtage disse kunder uden betaling af en af bestyrelsen eller boet godkendt goodwill. 

Stk. 7.  Hvis et medlem henviser en potentiel kunde til en kollega, skal der meldes klart ud hvis der forventes vederlag.

 

§ 12 Etiske regler


Medlemmerne er forpligtet til at overholde almindelige etiske normer og regler i forbindelse med udførelse af deres erhverv.

Stk. 2. Et medlem og dennes medarbejdere har tavshedspligt om de forhold, som de får kendskab til under deres arbejde og via medlemskabet af foreningen. Denne tavshedspligt kan dog ikke gå ud over, hvad man i henhold til lovgivningen har pligt til at udtale sig om. 

Stk. 3. I tilfælde af, at der skulle opstå uoverensstemmelser mellem medlemmerne, skal de afklares internt mellem medlemmerne. Hvis parterne ønsker det kan de anmode bestyrelsen om mægling.

Stk. 4.  Såfremt medlemmet gennem sit arbejde får kendskab til, at en kunde ikke overholder gældende love og forskrifter inden for medlemmets arbejdsområde for den pågældende kunde, bør medlemmet skriftligt gøre kunden opmærksom på forholdet, såfremt det ikke omgående bliver rettet efter første mundtlige henstilling. 

Stk. 5. Det er medlemmets pligt efter bedste evne og samvittighed inden for lovgivningens rammer at varetage sine kunders interesser på bedst mulig måde og at udføre de, til medlemmet betroede hverv i overensstemmelse med god regnskabs- og bogføringsskik. 

Stk. 6. Det er medlemmets pligt at holde sin faglige viden og uddannelse à jour.

 

 

§ 13 Sikkerhedsnet ved et medlems sygdom

 

Foreningen tilbyder medlemmerne at tilmelde sig et sikkerhedsnet, som i sygdomstilfælde af langvarig karakter kan træde til med hjælp for at sikre medlemmets fortsatte virksomhed. Deltagerne i sikkerhedsnettet fastsætter selv reglerne for dette.

 

 

§ 14 Rekruttering af medarbejdere

 

Det er ikke tilladt, direkte eller indirekte, at rette henvendelse til et andet medlems medarbejdere med tilbud om ansættelse.

Stk. 2.  Et medlem kan frit ansætte en medarbejder, som efter annoncering eller på eget initiativ henvender sig. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 16. november 2004